چگونگی تشکیل سنگ

می 2, 2021
سنگ یا صخره چیست؟

سنگ یا صخره چیست و چگونه تشکیل شده است؟

سنگ یا صخره و انواع سنگ سنگ یا صخره مواد جامدی هستند که عنصر اصلی تشکیل دهنده آن ها سیلیس می باشد. انواع سنگ ها را […]